PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:
- pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Franje Galinca 4, 42000 Varaždin
- elektroničkim putem na e-mail adresu: tajnistvo@zhm-vz.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine 25/13,  85/1569/22)